معرفی اساتید مرکز آموزش

مهندس مجید ابراهیمی

مهندس مجید ابراهیمی

دوره های آموزشی

- مبانی اصول کارکرد کمپرسورها ی اسکرو و پیستونی

- قوانین ترمودینامیک گازها و فرایند تراکم در کمپرسورها 

- تعمیرو نگهداری کمپرسورهای اسکرو و پیستونی 

- فیلتراسیون و فرایند خشک کردن هوا بصورت تبریدی و جذبی

- دسته بندبی کمپرسورهای هوای فشرده  و اصطلاحات رایج در آن

- روانکارها و اصول روانکاری در کمپرسورهای هوای فشرده 

مهندس علی مرادی

مهندس علی مرادی

-مبانی هوای فشرده