ویدیو های آموزشی

آموزش تعویض فیلتر سپراتور در دپارتمان آموزشی بهسان

آموزش تعویض فیلتر سپراتور در دپارتمان آموزشی بهسان ( بخش دوم )

آموزش تعویض فیلتر هوا در دپارتمان آموزشی بهسان

آموزش تعویض فیلتر هوا در دپارتمان آموزشی بهسان (بخش دوم)

آموزش تعویض فیلتر روغن کمپرسور در دپارتمان آموزشی بهسان

آموزش تعویض فیلتر روغن کمپرسور در دپارتمان آموزشی بهسان ( بخش دوم )

آموزش تعویض روغن کمپرسور در دپارتمان آموزشی بهسان

آموزش تعویض روغن کمپرسور در دپارتمان آموزشی بهسان ( بخش دوم )

آموزش نصب دستگاه TS 15 در دپارتمان آموزشی بهسان

آموزش تعویض فیلتر غبارگیر در دپارتمان آموزشی بهسان