نمایشگاهی

عکس های نمایشگاهی بهسان

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 21 الی 24 مهرماه 1397
نمایشگاه صنعت شیراز کمپرسور بهسان
نمایشگاه صنعت اصفهان 96
نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران
نمایشگاه صنعت اصفهان
نمایشگاه صنعت شیراز کمپرسور بهسان
نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران
نمایشگاه بسته بندی تهران
نمایشگاه یزد
غرفه بهسان در بیست و دومین نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
مدیریت کمپرسور بهسان - عقد قرارداد کاری
بیستمین نمایشگاه صنعت خودرو
پرسنل بهسان در نمایشگاه
غرفه کمپرسور بهسان - نمایشگاه صنعت تهران
نمایشگاه تبریز
نمایشگاه صنعت تهران - 95
حضور کمپرسور بهسان در نمایشگاه صنعت تهران
حضور اعضای هیت مدیره بهسان در غرفه TMC ایتالیا