ششمین  نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون و ماشین آلات وابسته تبریز

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون و ماشین آلات وابسته تبریز

ششمین  نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون و ماشین آلات وابسته تبریز
محل نمایشگاه : تبریز - محل دائمی نمایشگاه بین المللی
زمان : 6  الی 9   خرداد  ماه
ساعت بازدید :15   الی21
سالن  پروین اعتصامی  - غرفه کمپرسور بهسان
 

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت و اتوماسیون و ماشین آلات وابسته تبریز