حضور کمپرسور بهسان در همایش بین المللی سالیانه لیرزهای صنعتی ایران

حضور کمپرسور بهسان در همایش بین المللی سالیانه لیرزهای صنعتی ایران

حضور کمپرسور بهسان بعنوان حامی سومین همایش_بین_المللی_سالیانه
لیزرهای_صنعتی_ایران 
 
زمان:18 تیرماه1396
مکان:هتل المپیک تهران