بازدید شرکت کاشی زرین خراسان از کارخانه بهسان

بازدید مدیر بخش فنی شرکت کاشی زرین خراسان از خط تولید کمپرسور بهسان (مهندس کفشگر)

 

  • بازدید شرکت کاشی زرین خراسان از کارخانه بهسان
بازدید شرکت کاشی زرین خراسان از کارخانه بهسان