برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو |کمپرسور بهسان

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو شرکت بهسان : مدل  TSAIR10, TSAIR15   

ردیف

شرح قطعات مصرفی

ساعت کارکرد

مقدار/ تعداد

واحد

کد قطعه

علائم سوء در عدم انجام سرویس 

توضیحات

1

بازدید و کنترل

24

1

مرتبه

----

آگاه نشده از اشکال بوجود آمده احتمالی

توسط اپراتور مسئول

2

روغن کمپرسور

1000

3

لیتر

SHELL

گرم کردن دستگاه - استحلاک بالا

روغن SHELL CORENA D68

3

فیلتر روغن

1000

1

عدد

OF05

گرم کردن دستگاه - استحلاک بالا

به تائید بهسان رسیده باشد

4

فیلتر هوا

1000

1

عدد

F15

پائین آمدن بازدهی خروجی - استحلاک بالا

به تائید بهسان رسیده باشد

5

فیلتر سپراتور

2000

1

عدد

SF20

مشاهده روغن در باد خروجی - بازدهی کم - خاموش شدن -   گرم کردن 

به تائید بهسان رسیده باشد

6

فیلتر غبار گیر

500~1000

0

عدد

E50

گرم کردن دستگاه

امر گلاس 50*50 تایید بهسان

7

تسمه پروانه

2000

2

عدد

AX??

تغییر صدا - پاره شدن تسمه

تسمه نوع AX و کیفیت مناسب

8

نظافت داخلی و رادیاتور

720

1

مرتبه

----

گرم کردن و عدم شناسائی اشکال احتمالی

رادیاتور باد گرفته شود و کابین نظافت گردد 

9

سرویس توسط بهسان

12000

1

مرتبه

----

آگاه نشده از اشکالات احتمالی - توقف تولید

بازدید شیلنگها - موتور و ایرند و ...


برنامه زمانبندی سرویس و نگهداری کمپرسور اسکرو شرکت بهسان : مدل TSAIR20   

ردیف

شرح قطعات مصرفی

ساعت کارکرد

مقدار/ تعداد

واحد

کد قطعه

علائم سوء در عدم انجام سرویس 

توضیحات

1

بازدید و کنترل

24

1

مرتبه

----

آگاه نشده از اشکال بوجود آمده احتمالی

توسط اپراتور مسئول

2

روغن کمپرسور

1000

8

لیتر

SHELL

گرم کردن دستگاه - استحلاک بالا

روغن SHELL CORENA D68

3

فیلتر روغن

1000

1

عدد

OF05

گرم کردن دستگاه - استحلاک بالا

به تائید بهسان رسیده باشد

4

فیلتر هوا

1000

1

عدد

F20

پائین آمدن بازدهی خروجی - استحلاک بالا

به تائید بهسان رسیده باشد

5

فیلتر سپراتور

2000

1

عدد

SF20

مشاهده روغن در باد خروجی - بازدهی کم - خاموش شدن -   گرم کردن 

به تائید بهسان رسیده باشد

6

فیلتر غبار گیر

500~1000

1

عدد

E50

گرم کردن دستگاه

امر گلاس 50*50 تایید بهسان

7

تسمه پروانه

2000

2

عدد

AX??

تغییر صدا - پاره شدن تسمه

تسمه نوع AX و کیفیت مناسب

8

نظافت داخلی و رادیاتور

720

1

مرتبه

----

گرم کردن و عدم شناسائی اشکال احتمالی

رادیاتور باد گرفته شود و کابین نظافت گردد 

9

سرویس توسط بهسان

12000

1

مرتبه

----

آگاه نشده از اشکالات احتمالی - توقف تولید

بازدید شیلنگها - موتور و ایرند و ...

 

برنامه,زمان,بندی,کمپرسور,اسکرو,سرویس,نگهداری,TSAIR10,TSAIR15 TSAIR20