آیا می توان از این کمپرسور در محیط باز استفاده کرد ؟

دمای محیطی که کمپرسور در آن مکان راه اندازی می شود نباید پایین تر از 1 درجه سانتی گراد باشد. ( بطور مفصل در کتابچه راهنما توضیح داده شده )