منظور از هوای معمولی چیست ؟

هوای معمولی ، هوایی است که دارای فشار ، دما و رطوبت نسبی مشخص می باشد.