آیا هوادهی کمپرسور از محلی به محل دیگر تغییر خواهد کرد ؟

خیر ، زیرا هوادهی کمپرسور بیانگر حجم هوای خروجی از کمپرسور می باشد نه به معنای جرم هوای خروجی از کمپرسور.