آیا منظور از عبارت «F.A.D » میزان هوای خروجی از کمپرسور می باشد ؟

بله ، همین طور است ، البته این هوای خروجی همیشه به شرایط مکش هوا بستگی دارد که این عوامل عبارتند از فشار ، دما ، رطوبت نسبی و غیره