منظور از عبارت «CFM» چیست ؟

واحد دبی هوا بوده و هر یک CFM حدود آن 28.32 لیتر در دقیقه میباشد . برای تبدیل کلیه واحد های دبی حجمی ، میتوانید از جدول تبدیل دبی حجمی در بخش مقالات استفاده کنید.