منظور از عبارت «F.A.D » چیست ؟

این عبارت مخفف «Free Air Delivery» به معنی میزان هوادهی کمپرسور می باشد.