safety valve safety valve

safety valve

Behsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سوپاپ اطمینان کمپرسور پیستونی بهسان :

  •  عملکرد سوپاپ اطمینان به این صورت است که در صورت عدم عملکرد پرشرسوییچ ،بطور مکانیکی باافزایش فشار هوای داخل مخزن را تخلیه میکند.


((بهسان به امنیت دستگاه تولیدی خود بسیار اهمیت داده و برای کنترل فشار داخل مخزن از سوپاپ اطمینان باکیفیت و استاندارد استفاده میکند.)) 


 

 واحد هواساز

سوپاپ اطمینان 

شیر تخلیه  

 الکترو موتور

مانومتر 

انتقال قدرت 

 مخزن هوا 

 شیر یک طرفه 

چرخ 

تابلو برق 

فیلتر هوا 

روغن مخصوص 

پرشر سوئیچ 

شیر گاز یا بال والو 

دفترچه ی گارانتی