تقویم آموزشی

ملاحضات

تاریخ برگزاری

زمان دوره تئوری

زمان دوره عملی

زمان کل

(ساعت)

عنوان دوره

ردیف

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

کمپرسور وتجهیزات جانبی

1-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

تعمیرات کمپرسورها

2-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

نیوماتیک پایه وکاربردی

3-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

19

5

24

نیوماتیک کاربردی(پایه+الکترونیوماتیک)

4-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

تعمیرونگهداری سیستم های نیوماتیک

5-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

19

5

24

تعمیرات جک

6-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

19

5

24

هیدرولیک

7-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

تاسیسات ولوله

8-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

نقشه خوانی

9-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

برق صنعتی.سنسورها

10-