نیتروژن ساز

Behsan

دستگاه نیتروژن ساز ( مدل MNG )

جذب نوسان فشار ( PSA ) : دستگاه تولید نیتروژن نوعی سیستم برای جدا کردن و غنی سازی نیتروژن از اکسیژن می باشد .

پردازش ( غربال ملکولی کربن ) : برای غربال مولکولی کربن جاذب اکسیژن و مولکول بخار آب تحت فشار معینی جذب می شود ، در حالی که

اجازه می دهد که نیتروژن عبور کند .

نحوه عملکرد دستگاه نیتروژن ساز :
دستگاه نیتروژن ساز بر اساس اصل جذب فشار برای تولید یک جریان مستمر گاز نیتروژن از هوای فشرده عمل می کند . این سیستم شامل

2 برج جذبی پرشده از ماده جاذبی به نام کربن مولکولارسیو می باشد که هوای فشرده شده پس از عبور فیلترها تصفیه آب و ذرات روغن ،

وارد برج ها می شود . اکسیژن و دیگر گازها توسط سیستم پردازش جذب می شوند و اجازه می دهند نیتروژن از طریق آن عبور کند . در زمانی

که یک برج عمل جذب انجام می دهد به طور خودکار در برج دیگر با کاهش فشار عمل احیا مواد صورت می گیرد .

غربال مولکولی کربن از کربن فعال معمولی متفاوت است که دارای طیف وسیعی از حفره ها می باشد . در این حالت به مولکول های کوچک مثل

اکسیژن اجازه می دهد تا در آن نفوذ کنند و از مولکول های نیتروژن جدا شوند ، زیرا مولکول های نیتروژن برای ورود به بخش پردازش بسیار

بزرگ هستند .

مولکول های بزرگتر نیتروژن از بخش پردازش عبور می کنند و به عنوان تولید گاز ظاهر می شوند ، خلوص گاز نیتروژن در ظرفیت های متفاوت

قابل ارائه می باشد.

( این مقدار 99.999 درصد می باشد . )