خشک کن جذبی

این نوع خشک کن ها دارای دو برج و در بعضی موارد 3 برج و یا مخزن فشار هستند.

که هر دو از مواد جاذب مانند آلومینای فعّال شده، سیلیکاژل، توری مولکولی و یا موّاد جاذب دیگر، پر شده اند.

در این درایرها، هوای فشرده با عبور از بین مواد جاذب رطوبت موجود در این مخازن، رطوبت خود را تا حد زیادی از دست داده و پس از جذب آب بوسیله این موّاد، درایر با استفاده از هوای فشرده تولید شده در سیستم، به درون بستر مواد جاذب اشباع شده دمیده می شود و رطوبت را دفع می کند.

مادّه جاذب فشار نقطه شبنم هوای فشرده را کاهش می دهد تا از تقطیر آب جلو گیری کند.

در این خشک کن ها، نقطه شبنم در حدود -40 ˚C است.

در بعضی از صنایع، نقطه شبنم مورد نیاز برای کار-70 ˚C است و این بدان معناست که به دلیل دمای پایین تر، مقدار تقطیر آب نیز کمتر صورت می گیرد.

خشک کن های جذبی روش های گوناگونی را برای تصفیه هوای فشرده به کار می برند.

در این بخش به معرفی خشک کن جذبی بهسان و جزئیات آنها می پردازیم.

خشک کن جذبی