Pre Micro Filter

پری فیلتر هوای بهسان :
هوای فشرده شده توسط کمپرسور حاوی بخار آب، ذرات ریز غبار، انواع باکتری و ذرات بسیار ریز روغن است

لایه‌ای از این مواد در داخل و خارج تجهیزات لوله‌ها و قسمت‌های حساس تجهیزات هوای فشرده به سرعت تشکیل شده

و باعث آسیب رسانيدن جدی به تجهیزات هوای فشرده و تجهیزات متصل به کمپرسور می‌شود.

برای حل این مشکل از میکروفیلتر هایی که قابلیت جذب ابن مواد و تصفیه ی هوای درون کمپرسور را دارند استفاده نمائید.