کمپرسورهای هوا به علت فشرده سازی به طور منظم رطوبت تولید می کنند. از بین بردن این رطوبت برای جلوگیری از آسیب زدن به ابزار هوا، فشارسنج ها، سایر تجهیزات و اجزای مهم ضروری است.

این تخلیه مکانیکی برای تخلیه آب، روغن و هوا ساخته شده است.

دریچه تخلیه الکتریکی :
دریچه خارجی بدون قدرت مورد نیاز و به طور خودکار باز می شود تا مایعات گازی، روغن و هوا خارج شود.