درین تخلیه مکانیکی

Behsan

کمپرسور های هوا به علت فشرده سازی به طور منظم رطوبت تولید می کنند . از بین بردن این رطوبت برای جلوگیری از آسیب

زدن به ابزار هوا ، فشارسنج ها و سایر تجهیزات و اجزای مهم ضروری است .

درین تخلیه مکانیکی برای تخلیه آب ، روغن ، و هوا ساخته شده است .

دریچه تخلیه الکتریکی :
درین خارجی بدون قدرت مورد نیاز و به طور خودکار باز می شود تا میعانات گازی ، روغن ، هوا خارج شود .