تاريخچه كمپرسورها|کمپرسور بهسان

اختراع دمي (اولين كمپرسور مكانيكي ) رابايد به عنوان تولدي تازه براي توليد هواي فشره به حساب آورد . اين وسيله و دستگا ه هائي كه توسط چرخ دوار آبي كار مي كردند، تادويست سال بعد بدون وقفه مورد استفاده قرار گرفتند.

درسال ١٧٦٢ ميلادي جان اسميتون براي اولين بار سيلندر هوائي رااختراع كرد .

اين دستگاه هر چند بسيار ابتدائي بود ولي به هرصورت براي كوره هاي موجود مورد استفاده قرارگرفت . زيرا ساخت يك سيلندر دقيق و خوب براي توليد هواي فشرده در آن زمان امكان پذير نبود.

وضعيت كار به همين منوال ادامه داشت تااينكه درسال ١٧٧٦ ميلادي جان ويلكينسون دستگاه ماشين تراشي براي ساختن توپ اختراع كرد كه توسط آن مي شد سيلندرهاي دقيقي از فولاد ريختگي را تراشيد.

اولين دستگاه هواي فشرده دقيق توسط ويلكينسون ساخته و در كارگاهش نصب شد . اين كمپرسور مكانيكي فقط قادر بود هواي فشرده اي بافشاري برابر يك بار توليد كند و تراكم بيش ازآن امكان پذير نبود . چرا كه در صورت افزايش فشار ، دماي كمپرسور زياد شده و بندها و تسمه هاي چرمي كه به سوپاپ هاي چوبي اتصال داشتند تاب حرارت را نياورده و از بين ميرفتند.

اولين انتقال عظيم و موفق هواي فشرده هنگام تسريع در ساختمان تونل مونت سنيس دركوه هاي آلپ سويس صورت گرفت .

اين تونل پس ازتكميل داراي دو ريل و طولي برابر ١٣ كيلومتر بود . عمليات احداث تونل درسال ١٨٥٧ بااستفاده ازچكش هاي دستي شروع شد .

ولي باسرعتي كه كارحفاري پيش مي رفت، ساختن اين تونل سي سال به طول مي انجاميد. بنابراين از روي ضرورت و اجبار مديران راه آهن تصميم گرفتند ازچكش هاي بادي كه با هواي فشرده با فشار ٦ آتمسفر كار مي كردند استفاده كنند.

ساختن كمپرسورها چهارسال طول كشيد و دردو دهانه تونل نصب شد .درطول اين مدت نيز چكش هاي بادي، توسط مهندس ارشد تونل ها جرمن سوميلر طراحي شد تا مورد استفاده قرارگيرد . بايد توجه داشت كه مشكلات و گرفتاريهائي كه دركاراين كمپرسورها و چكش هاي مربوطه به وجود آمد ، باعث پيشرفتهاي فراواني در زمينه ساختمان كمپرسورها و چكش ها ي بعدي شد و فن حفاري تونل گامي بزرگ به سوي تكامل برداشت