تشریح و نامهای قطعات کمپرسورهای پیستونی

1 چرخ
2 شیر تخلیه آب
3 مخزن هوای فشرده
4 سوپاپ اطمینان
5 شیر یکطرفه
6 درپوش تخلیه روغن
7 واحد هواساز
8 فیلتر هوا
9 تسمه
10 الکترو موتور
11 حفظ تسمه
12 پرشر سوئیچ
13 کایل برق
14 مانومتر
15 پییچ تنظیم دسته
16 دسته
17 شیر گازی خروجی هوا
18 لاستیک پایه