عوامل موثر در انتخاب کمپرسور|کمپرسور بهسان

1- فشار مورد نیاز
2- دبي مورد نياز
3- حساسيت به حضور روغن
4- خواص فيزيكي و شيميائي گاز مورد تراكم
5- بهاي انرژي
6- قابليت اعتماد
7- هزينه هاي تعمير و نگهداري و قطعات يدكي
8- قيمت اوليه
9- حداكثر درجه حرارت قابل قبول