قوانين گازها|کمپرسور بهسان

جهت آشنائي با تحولاتي كه در سيستمهاي تراكم به وقوع مي پيوندد، تغييرات فشار، دما و حجمگازهاي ايده آل تحت تحولات مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف:قانون چارلز
تحت فشار ثابت ، باگرم كردن گازها حجم آن افزايش و با سرد كردن گاز حجم آن كاهش مي يابد. بطوريكه:

(T1/T2)p=(V1/V2)p

كه درآن Pفشار مطلق، Tدماي مطلق و Vحجم گاز مي باشد. اين تراكم را اصطلاحا تك فشار(Isobar) مي نامند. انديس p در بيرون پرانتز مبين ثابت بودن فشار مي باشد.

ب:قانون بويل
تحت دماي ثابت، با افزايش فشار (تراكم) حجم گاز كاهش و باكاهش فشار(انبساط ) حجم آن افزايش مي يابد. اين تحول را تك دما (Isothermal) مي نامند.

(P1/P2)r=(V2/V1)r

ج:قانون آمونتون
تحت حجم ثابت، با افزايش فشار ، دماي گاز افزايش يافته و باكاهش فشار دماي آن كاهش مي يابد.

(P1/P2)v=(T1/T2)v

قانون كلي گازهاي ايده آل
باتركيب روابط فوق مي توان در حالت كلي، تغييرات فشار، دما و حجم گازها رادر صورت تغييرحداقل يكي از سه عامل فوق از رابطه بدست آورد.

P1V1/T1=P2V2/T2

قانون گازهاي كامل
بين حجم،دما و فشار گازهاي كامل همواره يك رابطه برقرار بوده كه با رابطه ذیل نشان داده شده است:

PV =MRT

كه درآن P فشار مطلق، V حجم ، M جرم مولكولي گاز ، R ضريب ثابت گاز و T دماي مطلق مي باشد.