كمپرسورهاي روغني|کمپرسور بهسان

مهمترين مسئله در كمپرسورهاي روغني
بازيابي حرارت جذب شده توسط مايع روان كننده (خنك كننده)مي باشد. در طرحهاي معمولي روغن تزريق شده بداخل محفظه تراكم در پايان فرآيند تراكم،با گاز مورد تراكم مخلوط شده و بعد از خارج شدن از محفظه تراكم در يك تله جداكننده،از گاز متراكم جدا شده و بعد از خنك كاري و فيلتراسيون بداخل محفظه تراكم برگشت داده مي شود .

اين روش براي مواردي كه حضور مقادير جزئي روغن در گاز مورد تراكم ( نظير هوا ) چندان مشكل ساز نباشند، روشي مطلوب خواهد بود. ولي اگر حضور روغن حتي در مقادير جزئي قابل تحمل نباشد، نيازمند اتخاذ تدابير ويژه بوده و تا حدودي پيچيده مي باشد (نظير بكارگيري فيلترهايی باخانه هاي ريزMicrofiltter).

باتوجه به بالا نبودن دماي مخلوط روغن و گاز خارج شده از محفظه تراكم، جداسازي روغن ازگاز چندان سخت نمي باشد، ولي چون روغن خارج شده به همراه گاز حالت بخار را دارد مقدارآن خيلي ناچيز بوده و در بسياري از موارد قابل تحمل مي باشد. ولي اگر لازم باشد كه گاز مورد تراكم در حد فاقد روغن(Oil Free) روغن گيري شود بايد عمليات جداسازي روغن با كيفيت بالاتري صورت پذيرد.

درچنين مواردي اپراتورها موظفند توجه بيشتري به تميز نگهداشتن فيلتر جدا كننده روغن ازگاز بنمايند. در سيستم هاي تبريد با انبساط مستقيم (DX) حضور روغن در مبرد خروجي از كمپرسور چندان مشكل ساز نمي باشد چرا كه روغن خارج شده از كمپرسور مجددا برگشت داده مي شود. تنها بايد مراقب بود كه درجه حرارت در تبخير كننده خيلي پائين نباشد تا در برگشت روغن به كمپرسور اختلالي وارد نشود.

انتخاب روغن با نقطه ريزش (Drop Point) مناسب مي تواند جهت حل اين مشكل مفيد واقع شود. در چيلرهاي از نوع مخزني(Kettle Type) بايد از تدابير خاصي براي برگشت روغن استفاده شود. جدا كردن روغن از مخزن توسط جارو كننده ها (Skimmer) بسيار مرسوم مي باشد. البته از آنجائي كه جدا كردن روغن بايد در شرايط مثنوعي نظير جوشيدن و يا كف كردن مبرد صورت پذيرد چندان آسان نخواهد بود.

لازم به ذكر است كه كنترل درجه حرارت در چگونگي برگشت روغن بسيار تاثير گذار مي باشد. اگرروغن در تبخير كننده بصورت جامد در آيد، برگشت آن به كمپرسور تقريبا غير ممكن مي شود.در هر حال نصب صحيح تبخير كننده مي تواند تا حدود زيادي مشكل برگشت روغن به كمپرسوررا حل كند.

يكي از ويژگيهاي كمپرسورهاي مارپيچي (خشك يا روغني) در اين است كه فشار خروجي از آن چندان به جرم مولكولي گاز مورد تراكم بستگي نخواهد داشت. لذا براي موار دي كه درصد تركيبات سازنده گاز مورد تراكم دائما در حال تغيير مي باشد، اين كمپرسور مي تواند با راندمان نسبتا ثابتي كار كند (وضعيتي كه در كمپرسور هاي گريز ازمركز مي تواند مشكلات زيادي را در پي داشته باشد).