ميكرو ارگانيسم ها در هواي فشرده

ميكرو ارگانيسم ها در هواي فشرده

Microorganisms in the air compressed air ‎

‎ By Like·Comment

بيش از %80 ذراتي كه هواي فشرده را آلوده مي كنند اندازه شان كمتر از 2 میکرومتر است و بدين ترتيب به راحتي از فيلتر ورودي كمپرسور عبور مي كنند . سپس اين ذرات در سيستم لوله كشي پخش مي شوند و با آب و پسماندهاي روغن و رسوبات لوله مخلوط مي شوند . اين امر باعث رشد ميكروارگانيسم ها ( موجودات ذره بيني ) مي شود .

نصب يك فيلتر بلافاصله بعد از كمپرسور مي تواند از وقوع چنين خطراتي ممانعت كند . با اين وجود ، براي اينكه هواي خالص و استريل شده اي داشته باشيد بايد كنترل كاملي بر رشد هرگونه باكتري در مرحله بعد از فيلتر داشته باشيداين امر زمانيكه گازها و گازهاي معلق در هوا را بتوان ( از طريق بارور سازي الكتريكي يا تعليق ) حتي بعد از چندينمرحله گذراندن از فيلتر ، بصورت قطرات تغليظ كرد ، پيچيده تر نيز مي شود .

ميكرو ارگانيسم ها در سراسر ديواره هاي فيلتر رشد مي كنند ، بنابراين ميزان تراكم آنها در قسمتهاي دروني و بيروني فيلتر يكسان است طي بررسي هاي به عمل آمده ، اثبات شده است كه ميكرو ارگانيسم ها در سيستم هاي هواي فشرده با هواي خشك نشده و رطوبت بالا ( % 100 ) رشد مي كنند . آلودگي كوچكتر از 1 میکرومتر و از آن طريق ميكرو ارگانيسم مي تواند از فيلتر ورودي كمپرسور عبور كنند روغن و مواد آلوده كننده ديگر به عنوان مواد غذايي اين ميكرو ارگانيسم ها عمل مي كنند .

قاطعانه ترين روش خشك كردن هوا تا رطوبت كمتر از 40 درصد است ، كه مي تواند با استفاده از خشك كن هاي جاذب سطحي و همچنين در دماي اتاق از خشك كن هاي تبريدي حاصل گردد.