کمپرسور اسکرو یا حلزونی ؟ | کمپرسور بهسان

تاریخچه

کمپرسور ها ی حلزونی 1878

هرچند كه اولين كمپرسور حلزوني درسال 1878 درآلمان ساخته شد، ولي اين كمپرسورها با طرحهاي مشابه كمپرسور ها ي امروزي نخستين بار در سال ١٩٣٤ توسط Lysholm مهندس ارشد شركت(SRM) Sevenska Rotor Maskiner ابداع گرديد. لذا اين كمپرسورها را مي توان جزء كمپرسورهاي جديد درصنايع دانست.

او سعي بر اين داشت تا كمپرسوري ازخانواده دوراني، با سرعت بالاترازكمپرسورهاي تناوبي كه بتوان مستقيما آن را با توربينهاي گازي راه اندازي نمود و فاقد مشكلات پديده موجدارشدن (Surging) كه در كمپرسورهاي گريزازمركزبه وقوع مي پيوندد باشد، طراحي و توليد نمايد.

کمپرسور ها ی اویل فری (oil free )

اولين كمپرسور ساخته شده توسط وي ازنوع خشك (OilFree) كه دارا ی دنده زمان بندي كننده (Timming Gear) بوده تا موجب همزماني چرخش روتورها گردد. آرايش روتورها به صورت٣+3 طراحي گرديد (روتور نري با سه برجستگي و روتور مادگي با سه فضاي مقعر) و داراي زاويه پيچش تندي (Steep) بوده كه اجازه مي دهد تا كمپرسور با نسبت تراكم داخلي (Built- in Compression Ratio) بالاتر و فشار خروجي بيشتري كاركند. فشاردهش درطرحهاي اوليه اين كمپرسورهاحدود 20-30 psigبود.

متأسفانه طرح فوق باعث ايجاد فضاي گير انداختن TrappedPocketدر كمپرسورگرديده و اين امرموجب بالا رفتن فشارگاز قبل از خروج گاز از كمپرسور شده كه نهايتا كاهش راندمان وافزايش سروصداي كمپرسور را بدنبال داشت.

تغییرات کمپرسور 1940

دردهه ١٩٤٠ Hans Nilson مهندس ارشد شركت SRM تغييراتي را در كمپرسورهاي اوليه بوجود آورد . در طرح وي روتور نري (Male Rotor) با چهار گوشواره و روتور مادگي (FemaleRotor) با شش محفظه مقعر(آرايش ٦+4) ساخته شد. اين تغييرات موجب حذف فضاي گير افتادن و افزايش زاويه پيچش حلزوني گرديده كه در نهايت باعث افزايش نسبت تراكم و راندمان كمپرسور مي شد.

پيشرفت در طراحي وساخت ماشينهاي تراش حلزوني به شركت Howden كه يك شركت اسكاتلندي بود اجازه داد تا توليد نسل جديد ي از كمپرسورهاي حلزوني را كه روغن كاري مي شدند (OilFlooded) را توسعه و گسترش دهند.

شروع استفاده از شیر ها ی لغزشی

استفاده از شير لغزشي (Slid Valve) در سالهاي اوليه دهه ١٩٥٠ موجب شد تا شركت SRM بتواند دركنار تغيير ابعاد كمپرسور ظرفيت آنها را نيزكنترل نمايد. كنترل ظرفيت كه يكي از عوامل محدود كننده در طراحي كمپرسور بود اجازه داد تا بتوان نسبت تراكم را دريك دمنده وسيعي از تغييرات دبي، تحت كنترل درآورد. امروزه استفاده از شير لغزنده دركنترل ظرفيت كمپرسورهاي حلزوني ازنوع روغن كاري شونده كاربرد وسيعي دارد.

روغن کاری

روغن كاري كمپرسورعلاوه برافزايش راندمان كمپرسور به ميزان ٨ تا ١٠ درصد درمقايسه با كمپرسورهاي خشك، موجب افزايش نسبت تراكم مجاز گرديده و نياز به دنده هاي زمان بندي كننده رادر بهره برداري از كمپرسورهاي حلزوني منتفي ساخته است. لايه روغن موجود بين روتورها اجازه مي دهد تا روتور مادگي توسط روتور محرك (روتور نري) بچرخش درآيد. استفاده از شير لغزنده همراه با روغن كاري به روش تزريقي نخستين بار در سيستم تبريد در سال ١٩٦٠ بكارگرفته شد.

تغییر شکل روتور ها

تغييردرساختار روتورها وتغيير شكل آن بصورت غير متقارن Asymmetric سال ١٩٦٩ توسط شركت Sullair صورت پذيرفت. تغيير شكل روتورها باعث كاهش ميزان نشتي در طول مسير تراكم گرديده كه در نهايت افزايش راندمان را به دنبال داشت. بهبود كارآئي در سرعت كم اجازه مي دهد تا اين كمپرسورها را بتوان بطور مستقيم توسط الكتروموتورها مورد بهره برداري قرار داد.

کمپرسور,حلزونی,پیستونی,اسکرو,اویل,فری,روتور,روتر,شیر,لغزشی,بهسان,تاریخچه,موتور,روغن,کاری