کمپرسور و استاندارد سيستم بين المللى متري ( The SI -system )|کمپرسور بهسان

6-1 استاندارد سيستم بين المللى متري ( The SI -system )

از سال 1964 ،SI به عنوان استانداردي سوئدي درحوزه کميت ها و واحدها بوده و اطلاعات پايه اي رامي توان در
SIS 01 61 18 ( اصول کلي و قوانين نوشتاري ) وSIS 01 61 26 ( پيشوندها براي واحدهاي چندگانه ) وSIS 01 61 32
( واحدهاي سيستم بين المللى متري ، فرعي و واحدهاي اضافي ) بدست آورد.

واحدها به چهار گروه متفاوت تقسيم مي شوند :

واحدهاي اصلي

واحدهاي مکمل

واحدهاي فرعي

واحدهاي اضافي

اگر پيشوندي (ميکرو ، ميلي ،کيلو ، مگا و غيره ) قبل از يک واحد قرار گيرد ، اين واحد تشکيل شده يک واحد مرکب ناميده مي شود .

واحدهاي اصلي ، مکمل، فرعي و اضافي همگي واحدهاي SI ناميده مي شوند و واحدهاي مرکبي که توسط واحدهاي SI تشکيل مي شوند ، ‌واحدهاي موجود در استاندارد سيستم بين المللى متري ناميده مي شوند .

واحدهاي اصلي ، از جمله واحدهاي مستقل و تثبيت شده اي هستند که تمامي واحدهاي ديگر را مي توان در آنها بيان کرد .

هفت واحد اصلي در استاندارد سيستم بين المللى متري وجود دارد :

واحد طول

متر

m

واحد جرم

کيلو گرم

kg

واحد زمان

ثانيه

s

واحد جريان الکتريکي

آمپر

A

واحد دما

کلوين

K

واحد شدت نور

شمع

cd

واحد مقدار ماده

مول

mol

واحد هاي مکمل واحدهايي هستند که داراي طبيعتي پايه اي مي باشند ، ‌ولي جزء گروه واحدهاي اصلي يا واحدهاي فرعي قرار نمي گيرند .

در SI دو واحد مکمل وجود دارد :

واحد زاويه مسطحه

راديان

rad

واحد زاويه فضايي

استراديان

sr

واحدهاي فرعي از توان يا مضربي از توان هائي که بر طبق قوانين فيزيکي از يک يا چند واحد اصلي و/ يا واحد هاي مکمل براي ايجاد ارتباط بين واحدهاي مختلف تشکيل مي شوند .

در جدول زير 15 واحد فرعي قيد شده است ، ‌اين واحدها داراي نام خاص خودشان مي باشند :

واحد هاي اضافي : چندين واحد در خارج از SI وجود دارند ، ‌که اگر چه مي توان براي آنها واحدهاي معادل در SI به وجود آورد ولي به دلايلي نمي توان آنها را حذف کرد .تعدادي از اين واحدها که به همراه واحدهاي SI مورد استفاده قرار
مي گيرند ، ‌واحدهاي اضافي ناميده مي شوند .

همچنين چهار واحد اضافي ديگر نيز وجود دارند که عمدتا در حوزه فيزيک و ستاره شناسي کاربرد دارند . تمام اين واحدهاي اضافي توسط هيئت بين المللي مقياسهاي پويدز (CIPM) در سال 1969 تصويب شد ه اند و به همراه واحدهاي SI مورد استفاده قرار مي گيرند .

جدول زير شامل واحدهاي اضافي مي باشد که کاربرد تکنيکي دارند :

واحدهاي مرکب : يک واحد مرکب توسط يک واحد SI يا يک واحد اضافي به همراه يک پيشوند تشکيل مي شود ، که اين پيشوند در توان 10 ضرب مي شود .

تعداد چهارده مورد از اين پيشوندها که در استاندارد بين المللي پيشنهادات معرفي شده اند در جدول ذيل ارائه شده است .

6-2 نمادها نقشه کشي‌ ( Drawing symbols )

6-3 نمودارها و جداول ( Diagrams and tables )

K

488

نقطه جوش

Bar

66/37

فشار بحراني

K

52/132

دماي بحراني

Kg /

225/1

وزن بخصوص

K

61/57

نقطه انجماد

J / ( kg x K )

1/287

ضريب ثابت گاز

( dimensionless )

564/28

وزن مولي

ظرفيت گرمايي

kj / ( kg x K )

004/1

فشار ثابت

( dimensionless )

40/1

ضريب ظرفيت بخصوص گرما

m x s

29/340

سرعت صدا

W / ( m x k )

025/0

رساناي گرمايي

چند ضريب ثابت فيزيکي براي هواي خشک در سطح دريا ( P = 1/013 bar وt = 15 ºC )

6-4 گردآوري استاندارها و اصطلاحات رايج

( Compilation of current standards and norms )

در اينجا ، اصطلاحات و استانداردهاي رايج ( 1997) مربوط به حوزه هواي فشرده را گردآوري کرده ايم . گردآوري مربوط است به قوانين سوئدي ، ‌اما در بيشتر موارد ، ‌اين اصطلاحات در کشورهاي ديگر نيز به کار برده مي شوند . استانداردهاي فهرست شده همگي ، ‌به جزء ‌چند مورد ،‌ اروپايي و بين المللي هستند . معمولاً براي بازار امريکا اسناد Pneurop به همراه نشر CAGI صادر مي گردند .

اين مهم است که هميشه با گروه منتشر کننده اين استانداردها همگام باشيد تا از آخرين انتشار استفاده نمائيد ، مگر آنکه نياز/ تقاضا به انتشار خاصي ارجاع نمايد .

6-4-1 قوانين و استانداردهاي مربوط به ايمني ( Safety related regulation and standards )

6-4-1-1 ايمني دستگاه ( Machine safety )

دستورالعمل EU ،‌ EEG /392/89 ،‌دستورالعمل ماشين آلات : در سوئد اين دستور العمل به عنوان قانون 93:10
AFS( اصلاح شده به عنوان 94:48 AFS ) شناخته شده است . هيئت ملي ايمني شغلي و قوانين سلامت سوئد براي
ماشين آلات

: EN1012ـ1مقتضيات ايمني کمپرسورها و پمپ هاي خلاء

Del1 : کمپرسورها

: EN1012ـ2مقتضيات ايمني کمپرسورها و پمپ هاي خلاء