نظرخواهی از صاحبان صنایع

در هوای سرد یعنی دمای زیر 5 درجه ، ویسکوزیته روغن کمپرسور بالا رفته و اندک آب که رد روغن معلق است یخ زده و موجب سفت شدن روغن میگردد که این امر در ابتدای روشن شدن دستگاه انرژی زیادی برده و موجب پریدین بیمتال میگردد ، در ین موارد میبایست محیط دستگاه را به دمای 10 الی 15 رساند . ( با روشن کردن هیتر یا یک لامپ 200 گرما زا میتوان اتاقک کمپرسور را گرم نگاه داشت) .