حضور کمپرسور بهسان در همایش بین المللی سالیانه لیرزهای صنعتی ایران

18 تیرماه 1396