نظرسنجی

نظرخواهی از صاحبان صنایع

كمپرسور بهسان بر آن است تا جهت بهبود در نحوه توزيع كالا ، خدمات پس از فروش و سرويس اطلاعاتي به مشتريان از صاحبان صنايع نظر خواهي نمايد. بديهي است نظر شما در بهبود موارد فوق و پيشبرد كيفيت كالا و سطح خدمات ، موثر بوده ، و بكار گرفته خواهد شد .