کمپرسور اسکرو TS-BD Series

کمپرسور اسکرو TS - BD

کمپرسور اسکرو TS - BD

 
مزایای سیستم تسمه ای به کوبل مستقیم :
 
 • به علت کشسان بودن تسمه ها، مقداری از ضربه ها و ارتعاشات پولی ها را به پولی دیگر منتقل نمی کند.

 • به راحتی قابل نصب و تعویض هستند .

 • سر و صدای کمی ایجاد می کنند .

 • نیاز به نگهداری زیادی ندارند.

 • در صورت اشکال در الکترو موتور، خرابی به کمپرسور انتقال نمیابد . 

 • در صورت نیاز میتوان با تغییر نسبت قطر پولی ها ، دبی و فشارهای مختلفی را از کمپرسور بدست آورد .

 • در کوبل مستقیم ضربه های وارده از موتور باعث تابیدگی شاسی میگردد که در مورد تسمه این مورد وجود ندارد.

 • در سیستم تسمه ای گیر بکس و چرخ دنده ها حذف که موجب کاهش صدا و هزینه تعمیر و نگهداری میگردد.


    معایب  سیستم تسمه به کوبل مستقیم :

 • به علت وجود لغزش بین تسمه و پولی ها، حرکت دو پولی همزمان (synchronous) نیست . به عبارتی انتقال حرکت مثبت (positive transmission)   ندارند .

 • مقداری اتلاف توان دارند (کمی بیشتر از چرخ دنده ها و کوبل مستقیم ) .

 • برای انتقال گشتاور، نیاز به کشش اولیه دارند که باعث ایجاد نیروهای جانبی روی یاتاقان می شود .