اجزای کمپرسور اسکرو از سمت چپ به راست:

1.کمپرسور هوای اسکرو

2.واتر سپراتور

3.مخزن هوای فشرده

4.فیلتر میکرونی 1 میکرون

5.درایر

6.فیلتر میکرونی 0.01 میکرون

7.فیلتر میکرونی 0.003 میکرون ( در تصویر موجود نیست بصورت انتخابی قابل نصب است )

8.خط چین قرمز برای سیستم بوستر

9.بوستر پمپ

10.مخزن هوای فشرده فشار قوی

11.فیلتر میکرونی 1 میکرون

12.فیلتر میکرونی 0.01 میکرون

ترتیب قرارگرفتن اجزاء و تجهیزات کمپرسور اسکرو و فشار قوی