آب در سیستم هوای فشرده چگونه ایجاد می شود؟ | کمپرسور بهسان

کمپرسور حجم زیادی از هوا را مکش می کند و فشار آن را به ۷ برابر فشار هوای محیط می رساند هوای محیط همواره دارای مقداری آب به صورت بخار می باشد. نکته در این مسئله است که هوا قابلیت فشرده شدن را دارد ولی آب نه!!در نظر بگیرید که کمپرسور شما ۷ متر مکعب هوا را مکش می کند و آن را فشرده می سازد و تبدیل به ۱ متر مکعب هوا با فشار ۷ بار کند.۷ متر مکعب هوایی که وارد شده دارای آب است بعد از فشرده سازی، حجم آن به ۱ متر مربع رسیده است ولی حجم آب همانقدر باقی مانده است (مایعات فشرده نمی شوند).

به عبارتی مقدار آبی که در ۷ متر مکعب هوا وجود داشت، هم اکنون در ۱ متر مکعب هوا وجود دارد و میزان آب در مقیاس حجم افزایش یافته است.هر چقدر دما بالا تر باشد هوا می تواند مقدار بیشتری آب را در خود نگه دارد. با پایین آمدن دما، توانایی هوا در نگهداری رطوبت کاهش می یابد و آب از هوا جدا می شود.زمانی که هوا از کمپرسور خارج می شود حدود ۲۰-۳۰ درجه گرم تر از هوای محیط است. با مرور زمان هوا در مخزن خنک می شود و بخار آب موجود در هوا، به مایع تبدیل شده و در مخزن جمع می شود

آب,سیستم,هوا,فشرده,کمپرسور,بهسان,ایجاد,