مزایا و معایب سیستم تسمه به کوپل|کمپرسور بهسان

مزایا سیستم تسمه به کوپل مستقیم :

دبه علت کشسان بودن، مقداری از ضربه ها و ارتعاشات پولی ها را به پولی دیگر منتقل نمی کند .
به راحتی قابل نصب و تعویض هستند .
سر و صدای کمی ایجاد می کنند .
نیاز به نگه داری زیادی ندارند.
در صورت اشکال در الکترو موتور خرابی به کمپرسور انتقال نمیابد .
در صورت نیاز میتوان با تغییر نسبت قطر پولی ها دبی و فشارهای مختلفی را از کمپرسور بدست آورد .
در کوبل مستقیم ضربه های وارده از موتور باعث تابیدگی شاسی میگردد که در مورد تسمه این مورد وجود ندارد.
در سیستم تسمه ای گیر بکس و چرخ دندها حذف که موجب کاهش صدا و هزینه تعمیر و نگهداری میگردد .

معایب سیستم تسمه به کوپل مستقیم :

به علت وجود لغزش بین تسمه و پولی ها، حرکت دو پولی همزمان (synchronous) نیست . به عبارتی انتقال حرکت مثبت (positive transmission) ندارند .
مقداری اتلاف توان دارند (کمی بیشتر از چرخ دنده ها و کوبل مستقیم ) .
برای انتقال گشتاور، نیاز به کشش اولیه دارند که باعث ایجاد نیروهای جانبی روی یاتاقان می شود .