نقطه شبنم (Dew Point)|کمپرسور بهسان

يكي از پارامترهاي نشان دهنده ميزان رطوبت در گازها ، نقطه شبنم مي باشد، اگر گازي مرطوب بدون تماس مستقيم با آب ، خنك شود ، رطوبت ويژ ه آن ثابت مانده ولي رطوبت نسبي آن افزايش مي يابد. حال اگر فرآيند سردكردن ، آنقدر افزايش يابد ، تا رطوبت گاز به حد اشباع برسد ، دماي قرائت شده را نقطه شبنم مي نامند.

بديهي است اگر عمل سرد كردن از نقطه شبنم كاهش يابد ، رطوبت موجود در گاز شروع به ميعان مي كند . هرچه نقطه شبنم گاز پائين تر باشد ، نشاند هنده خشك تر بودن گاز ميباشد.

کمپرسور بهسان | تولید کننده انواع کمپرسور باد، اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده