برج کربن اکتیو

برج کربن اکتیو

ذرات روغن معلق در هوای فشرده که از کمپرسورهای اسکرو خارج میگردد حدود 5PPM میباشد که این مقدار را با فیلترهای میکرونی میتوان تا 0/01 میکرون جدا نمود . این فیلترها ازسیستم غربالگری استفاده میکنند. امروزه درصنایع پیشرفته، ما به هوای فشرده با ذرات معلق پایین تراز0/01میکرون لازم داریم لذا دراین صنایع ازبرج کربن اکتیو (جاذب بخار روغن) که ساخت شرکت بهسان میباشند استفاده میگردد .
فیلترهوای حذف ذرات مایع

فیلترهوای حذف ذرات مایع

در برنامه های کاربردی که سطوح بالاتری از روغن مایع یا آب ممکن است وجود داشته باشد ، حذف کننده های مایع میزان ظرفیت نگه داری آلاینده را در مقایسه با فیلترهای همپوشانی استاندارد و نوع فیلتر ها ارائه می دهند .