بایگانی دسته ی لیست قیمت محصولات

لیست قیمت کمپرسور های پیستونی نصب روی شاسی بدون مخزن

لیست قیمت کمپرسور های پیستونی نصب روی شاسی بدون مخزن


پیستونی

TG-Series

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت کمپرسور های پیستونی نصب روی مخزن افقی دوقلو

لیست قیمت کمپرسور های پیستونی نصب روی مخزن افقی دوقلو


پیستونی

TD-Series

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .​

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت مخازن تحت فشار

لیست قیمت مخازن تحت فشار


مخازن تحت فشار

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت واحد هواساز کمپرسورهای پیستونی

لیست قیمت واحد هواساز کمپرسورهای پیستونی


واحد هواساز

Fiac ایتالیا

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت های واحد هواساز کمپرسورهای اسکرو

لیست قیمت های واحد هواساز کمپرسورهای اسکرو


واحد هواساز

TMC ایتالیا

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت تله آبگیر ها

لیست قیمت تله آبگیر ها


تله آبگیر ها

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت میکروفیلترها

لیست قیمت میکروفیلترها


میکروفیلترها

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت درایرهای تبریدی

لیست قیمت درایرهای تبریدی


درایر های تبریدی

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت بوستر و پمپ

لیست قیمت بوستر و پمپ


فشارقوی

کمپرسور بوستر

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

لیست قیمت های فشارقوی

لیست قیمت های فشارقوی


فشارقوی

فشار قوی 40 بار

آخرین بروز رسانی: TODAY

1 – قیمت های فوق قیمت مصرف کننده در سراسر کشور می باشد .

2 – قیمت های فوق پانزده روز قابلیت استناد را دارند .

3 – کلیه نمایندگان فروش می باییست طبق لیست مصوب اعلام قیمت نمایند و در صورت عدم رعایت کلیه مسئولیت به عهده نماینده خواهد بود .

4 – لیست قیمت به منزله موجود بودن کالا نیست ! در صورت اطلاع از موجود بودن کالا یا زمان تحویل می بایست دستور درخواست پیش فاکتور

انجام شود یا با واحد فروش تماس بگیرید .

*** به دلیل نوسانات قیمت در بازار تا اطلاع ثانوی قیمت محصولات را به صورت مستقیم از واحد فروش کارخانه استعلام نمایید .***

Behsan Line Copyright © کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق یه شرکت بهسان می باشد.