مخازن تحت فشار
درین تخلیه مکانیکی

درین تخلیه مکانیکی

کمپرسور های هوا به علت فشرده سازی به طور منظم رطوبت تولید می کنند . از بین بردن این رطوبت برای جلوگیری از آسیب زدن به ابزار هوا ، فشارسنج ها و سایر تجهیزات و اجزای مهم ضروری است .