مزیت درایرهای تبریدی | کمپرسور بهسان ( بخش دوم )

 

( MKE Economy Series )

 

Model
MKE -23
MKE -38
MKE -53
MKE -70
MKE -100
MKE -155
MKE -190
MKE -210
MKE -305
MKE -375
MKE -495
MKE -623
MKE -930
MKE- 1200
MKE -1388
MKE -1800
MKE -2500
MKE -2775
MKE -3330
MKE -3915
MKE -5085
MKE -5850
MKE -6975
MKE -7875
MKE -9000
MKE -10500
MKE -12500
Capacity
( M ^ 3 / h)
23
38
53
70
100
155
190
210
305
375
495
623
930
1200
1388
1800
2500
2775
3330
3915
5085
5850
6975
7875
9000
10500
12500
Voltage
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
Connection
Size
1/2 "
1/2 "
1/2 "
1/2 "
3/4 "
3/4 "
3/4 "
11/2 "
11/2 "
11/2 "
2 "
2 "
2 "
2 "
3 "
3 "
3 "
3 "
DN100
DN100
DN100
DN100
DN150
DN150
DN150
DN200
DN200
Filter Quantity
And Type
1*GKO45X+1 * GKO45Y
1*GKO45X+1 * GKO45Y
1*GKO45X+1 * GKO45Y
1*GKO70X+1 * GKO70Y
1*GKO150X+1 * GKO150Y
1*GKO150X+1 * GKO150Y
1*GKO150X+1 * GKO150Y
1*GKO500X+1 * GKO500Y
1*GKO500X+1 * GKO500Y
1*GKO500X+1 * GKO500Y
1*GKO851X+1 * GKO851Y
1*GKO1210X+1 * GKO1210Y
1*GKO1210X+1 * GKO1210Y
1*GKO1210X+1 * GKO1210Y
1*GKO1820X+1 * GKO1820Y
1*GKO1820X+1 * GKO1820Y
1*GKO2700X+1 * GKO2700Y
1*GKO2700X+1 * GKO2700Y
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Element
Type
MKO45 KIT
MKO45 KIT
MKO45 KIT
MKO70 KIT
MKO150 KIT
MKO150 KIT
MKO150 KIT
MKO500 KIT
MKO500 KIT
MKO500 KIT
MKO851 KIT
MKO1210 KIT
MKO1210 KIT
MKO1210 KIT
MKO1820 KIT
MKO1820 KIT
MKO2700 KIT
MKO2700 KIT
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Not Included
Pressure Drop 
( mbar )
115
170
280
250
100
220
320
220
320
200
310
240
150
190
350
290
190
350
270
380
320
350
320
350
350
350
350
Control
Type
Digi - Pro
Digi - Pro
Digi - Pro
Digi - Pro
Digi - Pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
Digi - pro
ESD - 3
ESD - 3
ESD - 3
ESD - 3
ESD - 3
ESD - 3
ESD - 3
Max Working
Pressure (bars)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Max Ambient
Temp ( C )
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Max Inlet
Temp ( C )
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرایط کارکرد ( MKP Premium Series )

فشار هوای نرمال

7 barg

حداکثر فشار هوا

16 barg

حداکثر دمای محیط

50 C

حداقل دمای محیط

5 C

حداکثر دمای هوای ورودی

60 C