تشریح و نامهای قطعات کمپرسورهای پیستونی

1 چرخ  
2 شیر تخلیه آب  
3  مخزن هوای فشرده  
4  سوپاپ اطمینان  
5  شیر یکطرفه  
6  درپوش تخلیه روغن  
7  واحد هواساز  
8  فیلتر هوا  
9  تسمه  
10  الکترو موتور  
11 حفظ تسمه  
12 پرشر سوئیچ  
13 کایل برق  
14 مانومتر  
15 پییچ تنظیم دسته  
16 دسته  
17 شیر گازی خروجی هوا  
18 لاستیک پایه  

1 مخزن هوای فشرده  
2 پرشر سوئیچ  
3  مانومتر  
4  سوپاپ اطمینان  
5  شیر یکطرفه  
6  فیلتر هوا  
7  حفاظ  
8  تسمه  
9  الکترو موتور  
10  شاسی - پلیت  
11 لرزه گیر  
12 واحد هواساز  
13 محل تخلیه روغن  
14 شیلنگ فشار قوی  
15 شیر تخلیه آب مخزن  
16 شیر خروجی هوا