درباره خشک کن تبریدی

یکی از پارامتر ها و مسائل مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده، بحث کیفیت هوای فشرده است.

مدیران صنایع جهت کاهش هزینه های ناشی از اثرات مخرب رطوبت هوای فشرده، از سیستم های خشک کننده هوای فشرده (Air Dryer) استفاده می کنند.

عمده ترین اثرات مخرب رطوبت در سیستم هوای فشرده

  • ایجاد رسوب در خطوط لوله هوای فشرده، خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات پنوماتیک
  • افزایش هزینه های تعمیرات قطعات و تجهیزات پنوماتیکی
  • ایجاد خطا در اندازه گیری تجهیزات ابزار دقیق، کاهش کیفیت در تولیدات
  • افزایش هزینه های ناشی از وجود رطوبت در سیستم هوای فشرده
خشک کن تبریدی