برج کربن اکتیو

Behsan

ذرات روغن معلق در هوای فشرده که از کمپرسورهای اسکرو خارج میگردد حدود 5PPM میباشد که این مقدار را با فیلترهای میکرونی میتوان تا 0/01 میکرون جدا نمود . این فیلترها ازسیستم غربالگری استفاده میکنند.

امروزه درصنایع پیشرفته، ما به هوای فشرده با ذرات معلق پایین تراز0/01میکرون لازم داریم لذا دراین صنایع ازبرج کربن اکتیو (جاذب بخار روغن) که ساخت شرکت بهسان میباشند استفاده میگردد .

طراحی وعملکرد:
برج کربن اکتیو مدل ACT-BH که ساخت شرکت بهسان میباشد ازمواد کربن اکتیوخاصی پرشده است که بخار روغن و بوهای نامطبوع رادرحین حرکت هوای فشرده ازبالابه پایین برج ازآن جدا میکند.

باتوجه به زمان بهینه تماس هوای فشرده با مواد کربن اکتیو، سرعت ،بسترمواد وکیفیت آنها، میزان روغن باقیمانده به حد اقل میرسد .

کیفیت هـوا رامیتوان بوسیله نشانگر روغن (Oil Indicator) مشاهده نمود که درصورت سفارش روی دستگاه نصب میشود.

عمر مواد و تعمیر و نگهداری :
عمردقیق مواد به بـازده کمپرسور، نـوع روغن استفاده شده در کمپرسور و رطوبت نسبی و تعویض به موقع فیلترهای میکرونی هوای کمپرسور بستگی دارد که در صورت بهینه بودن شرایط تا پنج سال عملکرد مطلوبی خواهد داشت .

هنگامی که هوای فشرده از روی مواد عبور میکند،مقدارمشخصی گردوغبار (Fine Dust) تولید میشود که میتوان آنرا بوسیله میکروفیلتری که بعد از برج قرارمی گیرید ازآن جدا نمود.