ذرات روغن معلق در هوای فشرده که از کمپرسورهای اسکرو خارج می گرددT حدود 5PPM است که این مقدار را با فیلترهای میکرونی می توان تا 0/01 میکرون جدا کرد. این فیلترها ازسیستم غربالگری استفاده می کنند.

امروزه درصنایع پیشرفته، ما به هوای فشرده با ذرات معلق پایین تر از 0/01 میکرون نیاز داریم، لذا در این صنایع از برج کربن اکتیو (جاذب بخار روغن) که ساخت شرکت بهسان است، استفاده می شود.

طراحی وعملکرد:
برج کربن اکتیو مدل ACT-BH که ساخت شرکت بهسان است، ازمواد کربن اکتیو خاصی پر شده است که بخار روغن و بوهای نامطبوع را در حین حرکت هوای فشرده از بالا به پایین برج، از آن جدا می کند.

با توجه به زمان بهینه تماس هوای فشرده با مواد کربن اکتیو، سرعت، بستر مواد و کیفیت آنها، میزان روغن باقیمانده به حد اقل می رسد.

کیفیت هوا رامی توان به وسیله نشانگر روغن (Oil Indicator) مشاهده کرد که درصورت سفارش، روی دستگاه نصب می شود.

عمر مواد و تعمیر و نگهداری :
عمر دقیق مواد به بـازده کمپرسور، نـوع روغن استفاده شده در کمپرسور، رطوبت نسبی و تعویض به موقع فیلترهای میکرونی هوای کمپرسور بستگی دارد که در صورت بهینه بودن شرایط، تا پنج سال عملکرد مطلوبی خواهد داشت.

هنگامی که هوای فشرده از روی مواد عبور می کند، مقدار مشخصی گرد و غبار (Fine Dust) تولید می شود که می توان آن را به وسیله میکروفیلتری که بعد از برج قرار می گیرد، از آن جدا نمود.

کاربرد:

برج کربن اکتیو مدل ACT-BH ساخت بهسان در صنایع زیر قابل استفاده می باشد:

صنایع غذایی
دارو سازی
شیمی و پتروشیمی
عملیات روی سطح (Surface Treatment)
صنایع پوشش (Powder Coating)
بیمارستانها
الکترونیک
هوای قابل تنفس

CORRECTION FACTOR
10 9 7 5 3 1 OPEREATING PRESSURE(BARG)
145 131 100 73 44 15 PSIG
1.15 1.12 1 0.87 0.71 0.5 CORRECTION FACTOR
C25 MAXIMUM RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE
0.003 (Mg/m^3) MAXIMUM OIL CARRYOVER at 21 °C
10 barg MAXIMUM WORKNG PRESSURE