اتو درین

کمپرسورهای هوا به علت فشرده سازی به طور منظم رطوبت تولید می کنند. از بین بردن این رطوبت برای جلوگیری از آسیب زدن به ابزار هوا، فشارسنج ها، سایر تجهیزات و اجزای مهم ضروری است.

این تخلیه مکانیکی برای تخلیه آب، روغن و هوا ساخته شده است.

دریچه تخلیه الکتریکی :
دریچه خارجی بدون قدرت مورد نیاز و به طور خودکار باز می شود تا مایعات گازی، روغن و هوا خارج شود.

فرم سفارش