برنامه نمایشگاه ها

برنامه نمایشگاهی کمپرسور بهسان دراستان تهران و شهرستان ها 
ردیف عنوان نمایشگاه  تاریخ برگزاری  بنر نمایشگاهی
1  نمایشگاه بین المللی صنعت تهران  21 الی 24 مهرماه
2      
3      
4