بازدید شرکت کاشی زرین خراسان از کارخانه بهسان

مدیر بخش فنی شرکت کاشی زرین خراسان، جناب آقای مهندس کفشگر در تاریخ از خط تولید کمپرسور مجموعه هواپویان بهسان ایرانیان بازدید کردند.