درباره خشک کن جذبی

این نوع خشک کن ها دارای دو برج و گاهی 3 برج  یا مخزن فشار می باشند.

هر دو این مخازن از مواد جذب کننده ای مانند آلومینای فعال شده، سیلیکاژل، توری مولکولی و یا مواد جاذب دیگر پر می شوند.

در خشک کن جذبی، هوای فشرده بعد از گذر از بین مواد جاذب رطوبت موجود در این مخازن، رطوبت خود را تا اندازه زیادی از دست می دهند و پس از جذب آب بوسیله این ماده ها، درایر جذبی (خشک کن جذبی) با استفاده از هوای فشرده تولید شده در سیستم، به درون بستر مواد جاذب اشباع شده دمیده شده و رطوبت را دفع می کنند.

ماده جذب کننده فشار نقطه شبنم، هوای فشرده را کاهش می دهد تا از تقطیر آب جلو گیری شود.

نقطه شبنم در خشک کن جذبی دارای دمایی حدود -40 درجه سانتیگراد است.

نقطه شبنم مورد نیاز در بعضی از صنایع برای کار -70 درجه سانتیگراد است و این به این معنی است که به دلیل دمای پایین تر، مقدار تقطیر آب نیز کمتر خواهد شد.

خشک کن جذبی