کمپرسور اسکرو TS-FF

کمپرسور اسکرو نوعی کمپرسور هوا است که از یک مکانیسم مثبت از نوع چرخشی استفاده می کند. کمپرسورهای اسکرو معمولاً در صنایعی استفاده می شوند که حجم زیادی از هوای پرفشار مورد نیاز است. در این بخش به معرفی انواع کمپرسور سری TS-FF بهسان و جزئیات آنها می پردازیم.