اصطلاحات فنی در تاسیسات – دیکشنری تاسیسات

leak test آزمایش نشت
absorption سیستم جذب
accumulator آکومولاتور - جمع کننده 
after cooler افتر کولر 
air cooled condenser کندانسور هوا خنک 
alignment هم ترازی
ambient temperature دمای محیط
ball bearing  بلبرنگ ساچمه ای 
ball valve شیر گازی 
bearing ياطاقان
belt تسمه پروانه 
belt tension کشش تسمه
burn out dryer خشک کن سوختگی 
cailiper کولیس 
capacitor خازن
capacity ظرفیت
capillary لوله مویی 
cartridge fuse فیوز کارتریجی
centrifugal گریز از مرکز
check valve شیر یکطرفه
circuit breaker قطع کننده مدار 
con rod شاتون 
contamination آلودگي‌ 
corrosion خوردگی
coupling کوپلینگ 
crankcase pressure regulating valve تنظیم کننده فشار  محفظه میل لنگ 
crankcase محفظه میل لنگ - کارتر 
crankshaft میل لنگ 
deep vacuum خلاء عمیق
diagnosis تشخیص عیب 
discharge line خط تخلیه
discharge service valve شیر تعمیراتی تخلیه
dust filter فیلتر غبار گیر 
Earth  اتصال زمین 
efficiency بازدهی 
electronic leak detector آشکارساز نشت الکترونیکی
evaporator pressure regulating valve شیر تنظیم فشار اواپوراتور
expansion valve  شیر انساط
expansion valve equalizer متعادل کننده شیر انبساط 
filterdrier فیلتر خشک کن
flarc nut اتصالات پیچ و مهره ای 
gasket واشر 
hermetic compressor کمپرسور بسته 
hi pressure hose شیلنگ فشار قوی 
high pressure control کنترل فشار بالا
high rupturing capacity fuse فیوز
hot gas defrost دیفراست با گاز داغ 
inlet valve  سوپاپ مکش 
installation نصب
level indicator شاخص سطح - دستگاه سنجش سطح 
line tap valve شیر سوپاپی خطی 
liquid line خط مایع
liquid shut off valve شیر قطع مایع 
low pressure control کنترل فشار پایین
lubrication روغنکاری
maintenance نگهداری
motor protection حفاظت موتور
muffler صدا خفه کن
oil pressure control کنترل فشار روغن
oil seal  کاسه نمد 
OIL TRAP تله روغن 
open type compressor کمپرسور از نوع باز
operating pressure فشار کارکرد 
O-ring  اورینگ 
outlet valve  سوپاپ دهش 
over load  ازدیاد بار 
overload protector محافظ اضافه بار
pin bearing  بلبرنگ میله ای
pipe  لوله 
pipework لوله کشی 
plain bearing ياتاقان تخت - یاتاقان ساچمه ای 
power supply منبع تغذیه 
pressure control کنترل فشار
pressure drop افت فشار 
pressure gauge فشار سنج 
pressure ratio نسبت فشار
pulley  فولی - فلکه تسمه
pump down انتقال مبرد به کاندنسر و مخزن ذخیره
radiator رادیاتور 
receiver مخزن هوای فشرده 
reciprocating air compressor  کمپرسور پیستونی 
refrigerant مبرد 
refrigerant charging شارژ مبرد
refrigerant distributor پخش کن مبرد 
refrigerant leak نشت مبرد
refrigerant recovery بازیافت مبرد 
relay رله
Repair تعمیر
reversing valve شیر معکوس کننده یا دوطرفه 
rewriteable fuse فیوزی که سیم آن قابل تعویض است 
run winding سیم پیچ حرکتی 
safety ایمنی 
scaling مقیاس گذاری
Schroeder valve شیر شریدر 
screw air compressor  کمپرسور اسکرو 
sediment رسوب 
semi hermetic compressor کمپرسور نیمه بسته
separator filter  فیلتر سپراتور 
service gauge manifold شیر چند راهه تعمیراتی 
service valve شیر تعمیراتی 
sight glass شیشه روغن نما 
solenoid valve شیر برقی
start شروع - راه اندازی 
start winding سیم پیچ  راه انداز 
suction line خط مکش
suction service valve شیر تعمیراتی  مکش
super heated gas گاز فوق داغ
system flashing شست و شوی  سیستم
thermal bulb لامپ حرارتی شیر انبساط
tube support تکیه گاه لوله - نگهدارنده لوله 
vapor compression cycle چرخه فشرده سازی بخار
vent تخلیه هوا 
visual dianosis تشخیص عینی  
volume حجم 
water cooled condenser کندانسور اب خنک 
water regulation valve شیر  تنظیم کننده جریان1395/05/23 - 09:42

-->
اصطلاحات فنی در تاسیسات